โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

หมู่ที่ 1 บ้านอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-49122

ประเมินผลงาน นักเรียนส่งเสริมให้มีคุณภาพ

ประเมินผลงาน ของนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณภาพภายใต้การบริหารของ ผอ.สุกฤตา วิษณุพงษ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและเปิดโอกาสให้คณะครูทุกคนมีส่วนร่วมมอบหมายงานให้ครูตามความถนัดของแต่ละบุคคล

ประเมินผลงาน

ประเมินผลงาน

ประเมินผลงาน