โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

หมู่ที่ 1 บ้านอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-49122

บุคคลากร

บุคคลากร ครูผู้สอนความรู้เรื่องจริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ กล้าแสดงออก

บุคคลากร
บุคคลากร