โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

หมู่ที่ 1 บ้านอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-49122

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 6 4 10 1
อนุบาล 3 8 6 14 1
รวมชั้นอนุบาล 14 10 24 2
ป.1 5 7 12 1
ป.2 6 4 10 1
ป.3 9 5 14 1
ป.4 2 4 6 1
ป.5 4 7 11 1
ป.6 9 5 14 1
รวมชั้นประถมศึกษา 35 32 67 6
ม.1 10 9 19 1
ม.2 10 4 14 1
ม.3 11 10 21 1
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 31 23 54 3
รวมทั้งหมด 80 65 145 11