โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

หมู่ที่ 1 บ้านอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-49122

ขอขอบคุณ คณะครูโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

ขอขอบคุณ คณะครูทุกท่านที่ให้การดูแลช่วยเหลือร่วมมือให้กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ณ โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ