โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

หมู่ที่ 1 บ้านอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-49122

กิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมหน้าเสาธง ผอ.สุกฤตา วิษณุพงษ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวันได้มอบหมายให้ครูเวรประจำวันร่วมกับคณะกรรมการนักเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านวิชาการ ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออกในที่ชุมชน

กิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมหน้าเสาธง