โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

หมู่ที่ 1 บ้านอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-49122

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียน นอกห้องเรียน

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564นักเรียนชั้น ม.1 ม.2และชั้น ม.3ในชุมชนกลุ่มผลิตเครื่องแกงกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกลุ่มสัมมาชีพชุมชน หมู่ 10 บ้านหนองตาม ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียน

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียน

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียน