โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

หมู่ที่ 1 บ้านอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-49122

กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสา นักเรียนชั้น ป.1 ป.2และป.3  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนำเด็กนักเรียนช่วยกันทำความสะอาดเพื่อปลูกฝังวินัยการช่วยเหลือสังคมการเป็นผู้ให้และรักความสะอาด

กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสา