โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

หมู่ที่ 1 บ้านอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-49122

โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

นางสุกฤตา วิษณุพงษ์พร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน

Previous
Next

โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน ประวัติ

โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน ตั้งอยู่ในที่ดินของวัดอัมพวัน 22  ไร่ 3 งาน  หมู่ที่ 1  ถนนทุ่งสง-นาบอน  ตำบลนาบอน  อำเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เดิมเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของประชาชน  ซึ่งอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน  โดยมีพระภิกษุเป็นผู้สอนมาตั้งแต่   พ.ศ. 2470

พ.ศ. 2473  พระสนิท  พรหมเพศ (พระภิกษุวัดอัมพวัน)  ได้มีการจัดการสอนนักเรียนขึ้น  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่เรียน

พ.ศ. 2473  ได้เป็นโรงเรียนประชาตำบลหนองหงส์ 2 จัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 อาศัยศาลาโรงธรรมวัดอัมพวันตลอดมา  มีนายขำ หอสุวรรณ  เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2478  นายช่วย  แมลงภู่ทอง   เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2479  นายปริญญา  ตุวิชานนท์  เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2481  นายสนอง  เชาว์แก้ว    เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2483  ราษฎรได้ร่วมมือกันบริจาคเงินสร้างอาคารถาวรตามแบบ ป.1 ขึ้นหนึ่งหลัง  แต่ได้ถูกพายุพัดเสียหายทั้งหลัง  จึงได้ย้ายสถานที่ไปเรียนที่ศาลาวัดดังเดิม

พ.ศ. 2485   นายช่วง  ทองเนื้อใหม่  เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2479   นายนาค  นาควงศ์  เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2481   นายสนอง  สมทรง  เป็นครูใหญ่  ใช้โรงธรรมของวัดเป็นสถานที่เรียน  มีครูทั้งหมด 3 คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – 4

พ.ศ. 2495    ได้จัดสร้างโรงเรียนถาวร แบบ ป.1 พิเศษ ของกระทรวงศึกษาธิการ  แต่ดัดแปลงเป็นแบบ 2 ชั้น  และได้เงินบริจาคจากราษฎร  ซึ่งมีนายหมึก  รัตนพันธ์  กำนันตำบลนาบอน  เป็นคณะกรรมการดำเนินการ  แต่ยังไม่แล้วเสร็จ  และในปีนี้เองโรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนวัดอัมพวัน”  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2495  เปิดทำการสอนตั้งแต่ ป.1 – ป.4

พ.ศ. 2501   นายเจิม  หมวดเมือง  เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2503   กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีคำสั่งให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ  โดยเปิดทำการสอนทั้งประถมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนต้น 1 สายสามัญ

พ.ศ. 2504   ได้ขยายระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา  โดยเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แทนมัธยมศึกษาปีที่ 1 สายสามัญ  ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรกในอำเภอทุ่งสง ขณะนั้น  และต่อมาได้สร้างอาคารแบบ ป.1 พิเศษ เสร็จสมบูรณ์

พ.ศ. 2505   นายเผียน  ไชยศร  เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2506   กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7

พ.ศ. 2509   นายชั้น บุญฉาย  เป็นครูใหญ่  กระทรวงศึกษาได้โอนการศึกษาประชาบาลไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พ.ศ. 2510   นายวิเชียร  รู้ประเสริฐ  เป็นครูใหญ่  ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง

พ.ศ. 2512   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก. ขนาด 5  ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง

พ.ศ. 2515   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ก. ขนาด 4  ห้องเรียนจำนวน 1  หลัง

พ.ศ. 2516   นายพัว ธานีรัตน์  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร 1 หลัง

พ.ศ. 2518   นายจำนง  กล้าอยู่  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ในปีนี้ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก.  จำนวน 1 หลัง

พ.ศ. 2519  ได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก  “โรงเรียนวัดอัมพวัน“  เป็น

โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน”

พ.ศ. 2521  นายนิตย์  ไทยเอื้อ  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2523  โรงเรียนได้โอนไปสังกัด “สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ”

พ.ศ. 2526   นายน้าว  รัตนพันธ์  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2529   นายสมบุญ  คงแก้ว  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2530   โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พ.ศ. 2535   นายสุจินต์  สุขสม ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ในปีนี้ได้รับอนุญาตให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  และจัดการศึกษาเป็น 3  ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  คณะครูและผู้ปกครองร่วมกันกำหนดคำขวัญของโรงเรียน

คำขวัญของโรงเรียน

สุขภาพดี  ความรู้ดี  มีคุณธรรม” ต่อมานายสุจินต์  สุขสม ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2538   โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29

พ.ศ. 2539   โรงเรียนได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่โครงการโรงเรียนปฏิรูปทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. 2547  นายจำนงค์   สวัสดี  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  โรงเรียนได้มีการปรับปรุงทั้งระบบ  เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ  ซึ่งมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

พ.ศ.  2553  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล  ได้รับงบประมาณปี  2554  ในการพัฒนา  จำนวน  1,080,000  บาท  เพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเด็กในชนบท

พ.ศ. 2554  โรงเรียนได้มีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่  โดยการสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนสร้างป้ายโรงเรียน  สร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าโรงเรียน  รั้วลวดหนามโดยรอบ และสร้างเสาธงใหม่

พ.ศ.  2556 รัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการจัดการศึกษา  จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิมโรงเรียนดีประจำตำบล  เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล

พ.ศ.  2558  โรงเรียนได้รับการรับรองจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องศ์กรมหาชน)  ในปีการศึกษา  2557  และได้รับงบประมาณ  จำนวน  439,862  บาท  เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน  ป.1 ก.  ทั้งหลัง  และได้มีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  โดยความร่วมมือของคณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน

วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา เทคโนโลยี และอาชีพ เชิดชูความเป็นไทย  ชุมชนร่วมใจจัดการศึกษา

พันธกิจ 

1.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา เทคโนโลยี และอาชีพ และเชิดชูความเป็นไทย

2.  ปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และพัฒนาสมรรถภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

3.  ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นและปลอดภัย

4.  จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง

5.  บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชน/ท้องถิ่น

6.  พัฒนาครูและบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (ID-plan)

7.  สร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

8.  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนและให้บริการชุมช

นานาสาระ

แอปเปิ้ล สามารถลดน้ำหนักได้และมีข้อเสียอย่างไร

แอปเปิ้ล สามารถลดน้ำหนักได้ เนื่องจากการบริโภคอาหารลดลง อวัยวะย่อยอาหารเช่น กระเพาะอาหาร และลำไส้สามารถพักฟื้นได้ ในระหว่างการรับประทานอาหาร โดยการรับประทานอาหารให้น้อยลง หรือลดน้ำหนักเป็นประจำ ระบบย่อยอาหารจะได้พักผ่อนฟื้นฟู การทำงานเดิม และทำงานได้ตามปกติ แอปเปิ้ลสามารถปรับปรุงการทำงานของไต หรือระบบทางเดินอาหาร ขับของเสียออกจากร่างกาย และทำให้เลือดบริสุทธิ์ สามารถขับไล่ความแออัด เลือดที่ปนเปื้อนเก่า อุจจาระ น้ำเป็นพิษ สาเหตุของอาการบวมน้ำในร่างกาย และร่างกายจะมีสุขภาพดีขึ้น

ลดปริมาณแคลอรี่ของร่างกายมนุษย์ และส่วนที่ไม่เพียงพอ จำเป็นต้องได้รับแคลอรี่ที่สะสมในร่างกาย แคลอรี่ที่เก็บไว้ในร่างกายคือไขมัน เมื่อไขมันส่วนเกินในร่างกายถูกบริโภคเข้าไป คนเราก็จะผอมลงตามธรรมชาติ คนอ้วนมักจะท้องขยาย เนื่องจากกินมากเกินไป และไม่สามารถควบคุมความอยากอาหารได้ วิธีการรับประทานแอปเปิ้ล สามารถทำให้กระเพาะอาหารหดตัว ความอยากอาหารจะควบคุมได้ง่ายขึ้น

หลังจากน้ำหนักลด และรสชาติจะเป็นปกติ และคุณจะไม่ชอบอาหารระคายเคือง หรืออาหารมันๆ แอปเปิ้ลสามารถส่งเสริมการสร้างเม็ดเลือดขาวในเลือด เพิ่มความต้านทาน และภูมิคุ้มกันของร่างกาย และในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการทำงานของเส้นประสาท และต่อมไร้ท่อ และช่วยเรื่องความงาม แอปเปิ้ลมีกรดผลไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสามารถเร่งการเผาผลาญ และลดไขมันในร่างกายได้

กินแอปเปิ้ลอย่างเดียวติดต่อกันสามวัน คุณสามารถกินแอปเปิ้ลตามเวลาของอาหารสามมื้อ หรือกินทันทีที่คุณหิวจนกว่าคุณจะอิ่ม ไม่ว่าจะมีแอปเปิ้ลชนิดใดก็ตาม แอปเปิ้ลแดงจะดีที่สุด แอปเปิ้ลเขียวมีรสเปรี้ยว ซึ่งอาจทำให้กระเพาะอาหารระคายเคือง ควรรับประทานแอปเปิ้ลสด ล้างและปอกเปลือก เพื่อหลีกเลี่ยงสารเคมีตกค้าง

ในช่วงสามวันนี้ เมื่อคุณกระหายน้ำ คุณสามารถดื่มน้ำต้มสุกหรือชา ที่ไม่ทำให้ระคายเคืองเช่น ชามินต์ ชาข้าวบาร์เลย์ ชาดอกคำฝอย ในช่วงลดน้ำหนัก ท้องของคุณจะอ่อนไหวมาก ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่น ชาดำกาแฟ ชาเขียว ชาอู่หลงเป็นต้น เพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่สบายในระบบทางเดินอาหาร หากมีอาการท้องผูก คุณสามารถดื่มน้ำมันมะกอกหนึ่งหรือสองช้อนโต๊ะ เพื่อทำให้ลำไส้ชุ่มชื้นในคืนที่สาม เพื่อกระตุ้นการขับสารพิษที่สะสมในร่างกาย

วิธีลดน้ำหนัก ด้วยการกินแอปเปิ้ลในแต่ละช่วงวัย

อายุ 18-20ปี กลุ่มอายุนี้ มีแนวโน้มที่จะน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากคนส่วนใหญ่ผ่อนคลายทั้งทางร่างกายและจิตใจ หลังจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในชีวิตในมหาวิทยาลัย และพฤติกรรมการกินก็ผิดปกติมาก หากคุณต้องการใช้แอปเปิ้ลเพื่อลดน้ำหนัก คุณต้องคำนึงว่า ขั้นตอนนี้ยังคงมีลักษณะการเผาผลาญ และการเจริญเติบโตที่แข็งแกร่ง ตัดแอปเปิ้ล มะเขือเทศและแตงกวาเป็นชิ้นเล็กๆ และใช้โยเกิร์ตหมักกึ่งแข็งเป็นซอสผัดให้ทั่ว และแทนที่มันสามมื้อต่อวัน แน่นอนว่าส่วนผสมสำหรับสลัด สามารถเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากการแก้ไขแอปเปิ้ลแล้ว คุณสามารถเพิ่มผักและผลไม้ที่มีแคลอรี่ต่ำในฤดูกาล เพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วน และลดไขมัน

อายุ 20-22ปี คนที่ปรับตัวเข้ากับช่วงนี้ ของชีวิตในมหาวิทยาลัยก็เริ่มมีชีวิตปกติเช่นกัน และขั้นตอนนี้ ก็ถึงจุดสิ้นสุดของการเติบโตและการพัฒนา ดังนั้นหากคุณต้องการคว้าโอกาสนี้ เพื่อลดน้ำหนักคุณต้องฝืนตัวเอง วิธีการอดอาหารแอปเปิ้ลใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ในการทาน ในวันแรกคุณไม่สามารถรับประทานอาหารใดๆ ได้ยกเว้นแอปเปิ้ล ในวันที่สองให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง แต่อย่ากินแอปเปิ้ล ในวันที่สาม ให้กินแอปเปิ้ลตามกำหนดเวลาอาหารเช้า กลางวันและเย็น อย่ากินอย่างอื่น ทำซ้ำวันที่สองในวันที่ 4และ6 และทำซ้ำในวันที่สามในวันที่ 5และ7 ปฏิบัติตามวิธีการอดอาหารแอปเปิ้ลเป็นเวลา 1สัปดาห์ สามารถเร่งการเผาผลาญไขมันในร่างกาย และขับสารพิษ โดยทั่วไปน้ำหนักลด 10กก.

อายุ 22-25ปี หลายคนใช้ชีวิตหลังเลิกงานเป็นประจำ แต่เนื่องจากการออกกำลังกายน้อยลง และนั่งอยู่ในออฟฟิศเป็นจำนวนมาก การเผาผลาญในร่างกายจึงเริ่มช้าลง และโรคอ้วนก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้ง่าย แต่ที่ดีที่สุดคือ อย่าอดอาหารในระยะนี้เพราะจะส่งผลต่อการทำงาน และสุขภาพเป็นอย่างมาก

อายุมากกว่า 28ปี ระบบเผาผลาญของผู้หญิงจะลดลงหลังจากอายุ 28 ปี นอกจากนี้ยังมีผู้หญิงในกลุ่มอายุนี้จำนวนมากขึ้น ที่ให้กำเนิดบุตร หากพวกเขาไม่ฟื้นตัวดี พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะอ้วนในอนาคต

ข้อเสียของการลดน้ำหนักโดยการกินแอปเปิ้ล

การลดน้ำหนักเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่ง่ายต่อการตอบสนอง หากคุณกินผลไม้เป็นเวลานาน ความดันโลหิตของคุณจะลดลง ผู้หญิงอาจมีประจำเดือนมาไม่ปกติ หรือขาดหายไป หรือทำให้ผมแตกปลาย จึงไม่ควรรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานาน ภาวะทุพโภชนาการ หากคุณกินแอปเปิ้ลเป็นเวลานาน โดยไม่ได้รับสารอาหารคุณจะเป็นลม แต่คุณสามารถทำได้เดือนละครั้งเป็นเวลา 3วัน และจะไม่ทำให้ขาดสารอาหารมากเกินไป การเปลี่ยนอาหารหลักด้วยผลไม้ ในระยะยาวอาจทำให้เกิดโรคโลหิตจาง และโรคกระเพาะได้

เวลาที่ดีที่สุดในการกินแอปเปิ้ล ในมื้อเช้า คนที่มีสุขภาพแข็งแรง สามารถกินแอปเปิ้ลตอนท้องว่างในมื้อเช้า หลังอาหารเย็นและก่อนอาหารเช้าในวันเดียวกัน คนส่วนใหญ่ไม่ได้กินอาหารนานกว่า 10ชั่วโมง โดยพื้นฐานแล้ว ไกลโคเจนจะหมดลง และพวกเขารู้สึกเหนื่อยในตอนเช้า ในเวลานี้ หากคุณกินแอปเปิ้ลในขณะท้องว่าง ฟรุกโตสจะถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคส ซึ่งร่างกายดูดซึมได้ง่าย หลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมง จะรู้สึกกระปรี้กระเปร่า การกินแอปเปิ้ลตอนท้องว่าง ช่วยให้น้ำดีหลั่งและป้องกันนิ่ว สำหรับผู้ที่มีสุขภาพไม่ดี ไม่ควรรับประทานแอปเปิ้ลขณะท้องว่าง โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคระบบทางเดินอาหาร ซึ่งโดยทั่วไปต้องงดอาหารดิบและเย็น การกินแอปเปิ้ลตอนท้องว่างในตอนเช้า อาจทำให้รู้สึกไม่สบายท้อง

ก่อนรับประทานอาหาร สำหรับการทานผลไม้โดยส่วนใหญ่ ประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนมื้ออาหาร โดยทั่วไปแล้ว ผลไม้จะรับประทานดิ บและการรับประทานก่อนอาหาร สามารถป้องกันระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย จากการกระตุ้นที่เป็นอันตรายของอาหารปรุงสุก การทานผลไม้ก่อนอาหารมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถช่วยลดน้ำหนักได้ เมื่อเทียบกับแคลอรี่ของอาหารอื่นๆ ผลไม้ในปริมาณเท่ากันมีแคลอรี่ต่ำกว่า ดังนั้นการกินผลไม้ก่อนมื้ออาหาร จะทำให้รู้สึกอิ่มท้องได้